مقاله با عنوان تک لپه ای ها

|1895650|nhy
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مقاله با عنوان تک لپه ای ها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

• مقدمه
• صفات عمومی تک لپه‌ایها
• تکامل و فیلوژنی تک لپه‌ایها
• رده بندی تک لپه ایها
• راسته Helobiales یا Apocarpales
• راسته spadiciflorales
• راسته glumales
• راسته Liliales
• راسته Albominales
• راسته Exalbominales
• اطلاعات اولیه
• دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae
• تالامیفلورها
• دیسیفلورها
• کالسیفلورها
• دو لپه‌ایهای پیوسته گلبرگ Sympetalae
• گروه اول
• گروه دوم
• گروه سوم
• دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ Monochlamideae
• ساقه
• نگاه اجمالی
• تقسیم بندی ساقه‌ها
• ساقه‌های چوبی
• ساقه گیاهان دو لپه‌ای علفی
• ساقه گیاهان تک لپه‌ای
• ساقه نخلها
• ساقه‌های تغییر شکل یافته
• ساقه هوایی خزنده
• ساقه زیرزمینی
• ساقه پیچنده یا پیچکها
• ساقه برگ نما
• ساقه گوشتی
• ساقه خار نما